Producenci
Nowości
Rutus Ultima
Rutus Ultima
1 690,00 zł
Regulamin sklepu

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze sklepu internetowego ewykrywacze.pl oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ewykrywacze.pl przez firmę pod nazwą FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "PAWLO" Paweł Piec z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Wołodyjowskiego 8, 65-124 Zielona Góra.

 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
  • adres poczty elektronicznej: sklep@ewykrywacze.pl,
  • telefonicznie pod numerem: +48 603 469 561,
  • listownie.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na witrynie internetowej http://www.ewykrywacze.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 § 2
Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach sklepu;
 2. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Konto - przydzielona danemu Klientowi część sklepu internetowego ewykrywacze.pl, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach sklepu;
 4. Regulamin - niniejszy dokument;
 5. Sprzedawca - FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "PAWLO" Paweł Piec z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Wołodyjowskiego 8, 65-124,
  NIP: 929-125-22-18, REGON: 970549640;
 6. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie sklepu internetowego ewykrywacze.pl;
 7. Sklep internetowy (sklep) - strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może w szczególności składać zamówienia;
 8. Towar - produkty prezentowane w sklepie internetowym ewykrywacze.pl, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 9. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towarów w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 10. Usługi - usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 11. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr 827);
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 13. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

§ 3
Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego ewykrywacze.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • komputer z dostępem do sieci Internet,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa (zalecane najnowsze wersje przeglądarek),
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Korzystanie ze sklepu internetowego ewykrywacze.pl oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w sklepie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 4
Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem sklepu internetowego ewykrywacze.pl korzystanie z bezpłatnych usług polegających na:
  • przeglądaniu informacji zamieszczonych w sklepie internetowym,
  • prowadzeniu konta Klienta w sklepie internetowym,
  • udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie zamówienia w sklepie,
  • zamieszczaniu opinii o towarach w sklepie.
 2. Wskazane w pkt. 1 usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Umowa:
  • o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej sklepu,
  • o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu konta w sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia konta,
  • o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie zamówienia w sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia,
  • o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o towarach w sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
 4. Usługa prowadzenia konta w sklepie internetowym ewykrywacze.pl dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron sklepu.
 5. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 6. Klient ma możliwość zamieszczania w sklepie ewykrywacze.pl indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
  • W celu zamieszczenia, wypowiedzi Klient może zostać poproszony o wskazanie swoich danych, np. adresu e-mail.
  • Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać treści bezprawnych.
  • Wypowiedzi nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich - w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
  • Klient zamieszcza wypowiedzi w serwisie dobrowolnie. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych sklepu.
  • Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 7. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 8. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych sklepu.
 9. Promocje w sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 5
Procedura zawarcia umowy sprzedaży

 1. Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu ewykrywacze.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie towary oferowane w sklepie ewykrywacze.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Za pośrednictwem formularza zamówienia, zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni
  w tygodniu, a zamówienia składane za pośrednictwem poczty elektronicznej mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
 5. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez:
  • wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail, numer telefonu kontaktowego,
  • wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w sklepie ewykrywacze.pl (zakup za pomocą konta Klienta),
  • złożenie zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail i telefon kontaktowy; nazwę towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności,
  • złożenie zamówienia poprzez przesłanie wiadomości tekstowej SMS na numer telefonu komórkowego podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail i telefon kontaktowy; nazwę towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności - taki sposób złożenia zamówienia możliwy jest po uprzednim kontakcie telefonicznym ze Sprzedawcą.
 6. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego ewykrywacze.pl i udostępnionego w nim formularza zamówienia należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 7. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 8. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego ewykrywacze.pl wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  • opisu przedmiotu zamówienia,
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  • sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
  • wybranej metody i sposobu płatności,
  • wybranego sposobu dostawy,
  • przybliżonego czasu dostawy,
  • danych kontaktowych Klienta,
  • danych do faktury.
 9. W celu wysłania zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, dokonanie akceptacji treści Regulaminu, oraz potwierdzenie zapoznania się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wykonania usługi oraz naciśnięcie przycisku „potwierdzam zakup”.
 10. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
 11. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie i potwierdzenie zamówienia (wraz z indywidualnym numerem zamówienia), które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty.
 12. Klienci składający Zamówienia w sklepie ewykrywacze.pl przez poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej w celu złożenia zamówienia powinni:
  • podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę towaru spośród towarów znajdujących się na stronie internetowej sklepu i jego ilość,
  • wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej sklepu,
  • podać dane potrzebne do realizacji zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail i telefon kontaktowy.
 13. W przypadku Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Sprzedawca każdorazowo po złożeniu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:
  • opisu przedmiotu zamówienia,
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  • sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
  • wybranej metody i terminu płatności,
  • wybranego sposobu dostawy,
  • czasu dostawy,
  • danych kontaktowych Klienta,
  • danych do faktury,
  • Regulamin,
  • pouczenie o prawie odstąpienia od umowy wraz z jego wzorem.
 14. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient:
  • akceptuje treść przesłanego zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację,
  • akceptuje treść Regulaminu,
  • potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy.
 15. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar paragonu fiskalnego lub faktury VAT.
 16. W ramach realizacji umowy z Klientem Sprzedawca jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient może dobrowolnie wypełnić ankietę.
 17. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§ 6
Dostawa

Dostawa towarów jest ograniczona do terytorium: Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

 1. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych towarów:
  • za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  • za pośrednictwem operatora pocztowego,
  • odebrać osobiście w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.
 2. Dodatkowe koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia.
 3. Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy.
 4. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 - 5565 Kodeksu Cywilnego.

§ 7
Ceny i metody płatności

 1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  • wpłata na konto - przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  • gotówka - przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);
  • pobranie - płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);
  • systemy płatności elektronicznych - realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po potwierdzeniu prawidłowej realizacji płatności przez podmiot świadczący obsługę płatności. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta;
  • systemy płatności ratalnych - realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu od podmiotów świadczących usługę sprzedaży ratalnej płatności za zamówiony towar.

§ 8
Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesłanego do Klienta w wiadomości e-mail z linkiem potwierdzającym zamówienie, a także dostępnego na stronie sklepu ewykrywacze.pl.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  • świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów,
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  • umowy zawartej w drodze aukcji publicznej,
  • świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.
 8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

§ 9
Reklamacje dotyczące towarów

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:

  FHU "PAWLO" Paweł Piec
  ul. Wołodyjowskiego 8
  65-124 Zielona Góra

 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca tylko Klientowi będącemu konsumentem koszty przesyłki do serwisu.
 6. Wszystkie sprzedawane przez sklep towary posiadają gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Klient każdorazowo zostaje poinformowany o rodzaju przysługującej gwarancji. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej lub stronie internetowej producenta.

§ 10
Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem sklepu i korzystaniem z usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres:

  FHU "PAWLO" Paweł Piec
  ul. Wołodyjowskiego 8
  65-124 Zielona Góra
  adres poczty elektronicznej: sklep@ewykrywacze.pl.

 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

§ 11
Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 2. Jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
 3. Może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem poczty elektronicznej: porady@dlakonsumentow.pl.
 4. Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający konto klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający konto klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.

 

 

Pobierz regulamin w formie pliku PDF:

Pobierz regulamin sklepu ewykrywacze.pl w formie pliku PDF.

Informacje prawne:

Kliknięcie w przycisk 'potwierdzam zakup' oznacza złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży
(zamówienie z obowiązkiem zapłaty).

Sklep ewykrywacze.pl będzie informował na wskazany adres e-mail o postępach w jego realizacji.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl